Alanya'da Hava

TARIHI YAPISI
Alanya Kuzeyinde Toros Daglar? Guneyinde Akdeniz'in bulundugu kucuk bir yar?mada uzerinde kurulmustur. Antik cagda Pamfilya ve Klikya aras?ndaki cizgide yer ald?g? icin bazen Pamfilya bazen de Klikya olarak an?lm?st?r. Alanya'n?n ilk iskan? ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktad?r. Prof Dr K?l?nc KOKTEN ‘in 1957 y?l?nda Kent merkezine 12 Km uzakl?kta yer alan Kad?ini Magaras?nda yapt?g? arast?rmalar, bolge tarihinin Ust Paleolitik (M.O.20,000,-17,000,) donemine kadar uzand?g?n? gostermektedir. Alanya'n?n ilk kez ne zaman ve kimler taraf?ndan kuruldugu henuz bilinmemektedir. Kentin bilinen en eski ad? Korakesium dur. Bizans doneminde ise Kalanoros ismi verilmistir. 13, YY.' da Anadolu Selcuklu Hukumdarlar?ndan 1, Allaaddin Keykubat'?n (1200-1237) kaleyi almas? ile sehrin ismini Alaiye olarak degistirmistir. 1935 y?l?nda Kenti ziyaret eden Ataturk ise Alanya ad?n? vermistir.
Korekesium'dan Ilk kez bahseden M.O.4, Yuzy?l antik cografyac?lar?ndan Scylax'd?r Bu donemde bolge Anadolu'nun onemli bir bolumunu istila eden Perslerin egemenligi alt?ndad?r. Daha sonra unlu antik cag yazar? Strabon, Piri Reis, Seyyep, Ibni Batuta ve Evliya celebi bolgeyi gezen seyyahlar olup eserlerinde kentten bahsetmektedirler. Bolgenin ilk caglar? ve Bizans donemi hakk?nda fazla bilgimiz yoktur. M.S.7.yuzy?lda arap ak?nlar? s?ras?nda kent savunmas? daha da onem kazanm?s, ak?nlara kars? korunmak amac?yla kale yap?mlar?na oncelik verilmistir.Bu nedenle Alanya ve cevresindeki pek cok kale ve kilise M.S.6 ve 7. yuzy?la tarihlenmektedir.
Anadolu Selcuklu hukumdarlar?ndan 1. Alaaddin Keykubad, Alanya Kalesi'nde hukum suren ve H?ristiyan sulalelerinden olan Kyr Vart' ? 1221 y?l?nda yenilgiye ugratarak Kaleyi ele gecirmistir. Hukumdar kendi ad?na burada bir saray yapt?rm?st?r. Selcuklular baskent Konya'n?n yan?s?ra Alanya'y? ikinci bir baskent ve k?sl?k merkez olarak kullanarak imar faaliyetlerinde bulunmuslard?r.
1243'deki Mogol sald?r?lar? 1277'de M?s?r Memluklulerin Anadolu'ya girmeleri Selcuklular? y?pratm?s, 1300 y?l?nda Selcuklu Devleti parcalanm?s ve bolge Karamanogullar? taraf?ndan bes bin alt?n kars?l?g?nda Memluk Sultan?na sat?lm?s daha sonra 1471 y?l?nda Fatih Sultan Mehmet zaman?nda Osmanl? Devleti s?n?rlar? icerisine al?nm?st?r.
Alanya, Tarsus ile birlikte 1571 y?l?nda K?br?s eyaletine baglanm?s,1864 y?l?nda ise, Konya vilayetinin sancag? olmustur. 1868 y?l?nda Antalya'ya baglanm?s, 1871 y?l?nda bu ilin ilcesi olmustur.


TARIHI KULTUR VARLIKLARIMIZ

ALANYA KALESI :
Surlar?n?n uzunlugu 6.5 kilometreyi bulan Alanya Kalesi, denizden 250 metreye kadar yukselen yar?mada uzerindedir. Kandeleri ad?yla da bilinen Alanya yar?madas?ndaki yerlesim, Helenistik doneme kadar inmekle birlikte gunumuze kalan tarihi dokusu 13. yuzy?l Selcuklu eseridir. Kale, 1221 y?l?nda kenti al?p yeniden insa ettiren Selcuklu Sultan? Alaaddin Keykubat taraf?ndan yapt?r?lm?st?r. Kalenin 83 kulesi ve 140 burcu vard?r. Ortacagda surlar?n icine yerlesmis kentin su gereksinimi saglamak uzere 400'e yak?n sarn?c yap?lm?st?r. Sarn?clar?n bir k?sm? gunumuzde de kullan?lmaktad?r. Surlar, planl? bir sekilde Ehmedek, Ickale, Adam Atacag?, Cilvarda burnu ustu, Arap Evliyas? Burcu ve Esat Burcu'nu inerek Tophane ve Tersane'yi gecip K?z?lkule'de son bulacak sekilde insa edilmistir. Yar?madan?n zirvesinde ac?k alan muzesi olarak degerlendirilen Ickale bulunmaktad?r. Sultan Alaaddin Keykubat saray?n? burada yapt?rm?st?r. Kalede yerlesim gunumuzde de surmektedir. Ahsap ve kagir tarihi evlerin onunde tahta tezgahlarda ipek ve pamuklu dokuma yap?lmakta, degisik figurlerde su kabaklar? boyanmakta, kucuk bahcelerde otantik yemek servisi verilmektedir. Ayr?ca kaleye c?kan yol uzerinde ve limana egemen yamaclar?nda restoran ve kafeteryalar vard?r. Kale tas?t trafigine ac?kt?r. Yuruyerek ise yaklas?k 1 saatte c?k?labilir.


?KIZILKULE : Kentin liman k?sm?na egemen olan bu saglam kuleye ad?n?, koyu k?rm?z? renkli taslar verir Kentin sembolu olan sekizgen planl? yap? 13. yuzy?l Selcuklu eseridir. 1226 y?l?nda Selcuklu Sultan? Alaaddin Keykubat taraf?ndan Sinop Kalesi'ni yapan Halepli yap? ustas? Ebu Ali Reha el Kettani'ye yapt?r?lm?st?r. Insaat s?ras?nda belli bir yukseklikten sonra tas bloklar? kald?rmak guc oldugu icin ust k?sm? pismis k?rm?z? tuglalarla yap?lm?s ve bu nedenle K?z?lkule ad?n? alm?st?r. Kule duvarlar?nda antik cagdan kalma mermer bloklar gorulmektedir. Sekizgen planl? ve her bir duvar? 12.5 metre genisliginde olan kulenin yuksekligi 33 metre, cap? 29 metredir. Icinde zemin dahil bes kat vard?r. Kulenin ustune yuksek aral?kl? ve 85 basamakl? tas merdivenle c?k?l?r. Kulenin tepeden ald?g? gunes ?s?g? birinci kata kadar ulas?r.Kulenin ortas?nda bir sarn?c bulunur. Kule denizden gelecek sald?r?lara kars? liman? ve tersaneyi korumak amac?yla yap?lm?s ve yuzy?llar boyunca askeri amacla kullan?lm?st?r. 1950'li y?llarda onar?lan kule 1979 y?l?nda ziyarete ac?larak birinci kat? Etnografya Muzesi'ne donusturulmustur.


TERSANE :Selcuklu Sultan? Alaaddin Keykubat'?n kenti almas?ndan alt? y?l sonra K?z?lkule'nin yak?n?nda 1227'de yap?m?na baslanm?s ve bir y?lda bitirilmistir. Kemerli bes gozden olusan tersanenin denize bakan cephesi 56.5 metre, derinligi 44 metredir. Tersane icin secilen yer, gun ?s?g?ndan en fazla yararlan?lacak sekilde planlanm?st?r. Tersanenin giris kap?s?ndaki yaz?t, Sultan Keykubat'?n armas?n? tas?r ve rozetlerle susludur. Alanya Tersanesi, Selcuklular?n Akdeniz'deki ilk tersanesidir. Daha once Karadeniz'de Sinop Tersanesini yapt?ran Alaaddin Keykubat, Alanya Tersanesi ile "iki denizin sultan?" unvan?n? alm?st?r. Tersanenin bir yan?nda mescit oteki yan?nda muhaf?z odas? bulunur. Gozlerden birinde de zaman icinde korlenmis bir kuyu vard?r. Denizden teknelerle yada K?z?lkule'nin yan?ndaki surlardan yuruyerek ulas?lan Tersane'ye giris ucretsizdir.


TOPHANE : Tersane'nin bitisiginde denizden 10 metre yuksekliginde bir kayaya tersaneyi korumak amac?yla yap?lan Tophane vard?r. 1227 y?l?nda kesme tastan insa edilen uc katl? ve dikdortgen planl? yap?da ayn? zamanda savas gemileri icin top dokuldugu bilinmektedir. Tersane ve Tophane'nin Kultur Bakanl?g? ve Alanya Belediyesi taraf?ndan bir Denizcilik Muzesi'ne donusturulmesi icin cal?smalar surmektedir.


EHMEDEK : Kale'nin kuzey yamac?nda Bizans doneminden kalan kucuk kalenin yerine Selcuklu doneminde "orta kale" olarak yeniden insa edilmistir. Giris kap?s?ndaki kitabeden 1227 y?l?nda yap?ld?g? anlas?lmaktad?r. Ad?n?, Selcuklu doneminin insaat ustas? "Ehmedek"ten ald?g? san?lmaktad?r. Ucer kuleli iki bolumunden olusan orta kale, kara sald?r?lar?na kars? stratejik bir yerde ve ayn? zamanda sultan?n saray?n?n bulundugu ic kaleyi de koruyacak konumdad?r. Kulelerin gunumuze kadar gelen duvarlar? Bizans doneminde kayalardan yontularak yap?lm?st?r. Orta kalenin icindeki uc sarn?c gunumuzde de kullan?lmaktad?r. Kale duvarlar?nda Selcuklu doneminden kalma gemi resimleri vard?r.


SULEYMANIYE CAMISI : Selcuklu Sultan? Alaaddin Keykubad taraf?ndan kentin yeniden duzenlenmesi s?ras?nda 1231 y?l?nda kalenin zirve k?sm?nda, Ickale'nin hemen d?s?nda yapt?r?lm?st?r. Ancak sonraki y?llarda cami y?k?lm?s ve 16. yuzy?lda Osmanl? doneminde Kanuni Sultan Suleyman taraf?ndan tekrar yapt?r?lm?st?r. Tek minareli cami, Alaaddin, Kale yada Suleymaniye ad?yla an?l?r. Yap? moloz tastan ve kare planl?d?r. Sekizgen kasnak uzerine, kiremitli bir kubbesi vard?r. Kubbenin ask?l?k gorevi ustlenen k?sm?na akustigi saglamak icin 15 kucuk kup yerlestirilmistir. Ibadet s?ras?nda bu ozellik ortaya c?kmaktad?r. Son cemaat yeri, dort ayak uzerine kiremitli uc kubbe ile ortuludur. Kap? ve pencere kapaklar? Osmanl? doneminin ahsap oyma isciliginin guzel bir ornegidir.


BEDESTEN : Kale icinde, Suleymaniye Camisi yak?n?ndad?r. 14. ya da 15. yuzy?lda Karamanogullar? doneminde cars? veya han olarak yap?ld?g? san?lmaktad?r. Kesme tastan dikdortgen planl? bir yap?d?r... 26 odas? vard?r ve 13 metre genisliginde 35 metre uzunlugunda bir avluya sahiptir. Tarihi bina gunumuzde otel, restoran ve kafeterya olarak kullan?lmaktad?r... Avluya ac?lan orta cag dukkanlar?, otel odas? olarak duzenlenmistir. Bahce k?sm?nda, merdivenle inilen buyuk bir sarn?c vard?r. Bahcenin manzaras?, bir yan?yla yukar?daki kale surlar?na, asag?daki Akdeniz'e ve kumsala bir yan?yla da Toros daglar?na hakimdir. Bedesten, isletmecisinden izin al?narak gezilebilir.


DARPHANE : Yar?madan?n ucunda, uzunlugu 400 metreyi bulan sarp kayal?klardan olusan Cilvarda burnu uzerindeki yap?lard?r. Halk aras?nda "darphane" olarak an?lmas?na kars?n kesme tastan insa edilmis binalarda para bas?lmas? soz konusu degildir. 11. yuzy?ldan kalma tas yap?lardan biri kucuk bir kilisedir, digerlerinin ise manast?r olarak kullan?lma olas?l?g? yuksektir. Kucuk kilisenin kubbesi ayakta durmaktad?r. Kayalar?n ustunde bir de sarn?c vard?r. Cilvarda burnundaki yap?lar topluluguna Ic Kale'den kayalara oyulmus basamaklarla bir yol bulunmas?na kars?n yol gunumuzde kullan?lamaz durumdad?r. Denizden c?k?s ise zor ve tehlikelidir. Gerek Ic Kale'den seyredildiginde gerekse denizden teknelerle burnu donerken, etkileyici bir goruntusu vard?r.


AKBESE SULTAN MESCIDI : Kale icinde, Bedesten'in bat?s?nda, Suleymaniye Camisi'nin 100 metre kadar ilerisindedir. Alaaddin Keykubat'?n Alanya Kalesi'ndeki ilk kumandan? Aksebe Sultan taraf?ndan 1230 y?l?nda yapt?r?lm?st?r. D?s? kesme tas, ici ve kubbesi tugla oruludur. Kare planl? ve iki odadan olusur. Odalardan biri mescit, digeri Aksebe Sultan'?n mezar?n?n bulundugu turbedir. Turbede, uc mezar daha vard?r. Eski kal?nt?lardan mescidin apsisinin cinili oldugu anlas?lmaktad?r. Kitabesinde "Tanr? yerin ve goklerin gaiblerini bilir. Allah'?n mescitlerini ancak O'na ve ahiret gunune inananlar imar ederler. 1230 y?l?nda yuce sultan Alaaddin'in gunlerinde Tanr?'n?n rahmetine muhtac zay?f kulu Akbese yapt?rd?" yazmaktad?r. Mescidin birkac metre uzag?nda moloz tastan kaide uzerinde tugla govdeli silindirik bir minaresi bulunur. Serefe k?sm?nda biten minarenin ilginc bir goruntusu vard?r.


ANDIZLI CAMI : Tophane Mahallesi'ndedir. Ad?n? hemen yan?ndaki and?z agac?ndan alan cami 1277 y?l?nda Emir Bedruddin taraf?ndan yapt?r?lm?st?r. Emir Bedruddin Camisi de denir. Selcuklu doneminin ozgun mimari ozelliklerini tas?r. Kesme tastand?r, yuksek olmayan bir minaresi vard?r. Minberi, Selcuklu tahta oymac?l?k sanat?n?n en guzel orneklerinden birini yans?t?r. Camiye, K?z?lkule'nin yan?ndan asag? kap? yoluyla gidilir.?


SITTI ZEYNEP TURBESI : Kale'ye c?kan yol uzerinde, buyuk bir kayan?n uzerindedir. Selcuklu ya da Osmanl? doneminden kald?g? tahmin edilmektedir. Yap?, kare planl? ve kubbeli iki odadan ibarettir. Odalardan birinde uzunca bir sanduka vard?r; diger oda bostur. Evliya Celebi, binan?n Bektasi tekkesi oldugunu yazar. Sitti Zeynep hakk?nda kesin bir bilgi yoktur. Kanuni Sultan Suleyman donemi Osmanl? vak?f defterlerinde turbeye ait vakf?n ad? "Sitti Zeynep bin't Zeynulabidin" olarak gecmektedir. Turbede mezar? bulunan kisinin bir eren oldugu san?lmaktad?r. Turbenin bulundugu kayan?n icine antik cagda ikiser metre uzunlugunda uc lahit oyulmustur. Antik mezarlar, bir donem su deposu olarak kullan?lm?st?r.


HIDRELLEZ KILISESI : Alanya merkezine 10 kilometre uzakta Hac? Mehmetli Koyu s?n?rlar? icinde H?d?r Ilyas mevkiindedir. Akdeniz'e goren bir yamac uzerine 19. yuzy?l bas?nda kuruldugu san?lan kilise, gunumuzde de H?ristiyan ve Musluman ziyaretciler taraf?ndan ibadet amac?yla kullan?lmaktad?r. Cat?s? kagir, duvarlar? tas ve kucuk bir apsisi olan kilise dikdortgen planl?d?r. Kilisenin icinde ahsap suslemeli bir ara kat vard?r. Duvarlardaki freskolar bozulmustur. Kilisenin 1873 y?l?nda onar?m gordugu kitabesinden anlas?lmaktad?r. Alanya Muzesi'nde sergilenen kitabe, Grek abecesi ile Turkce (Karamanl?ca) yaz?lm?st?r. Kilise, Alanya'da yasayan ve Turkce konusan Ortodokslar?n 1924 y?l?ndaki mubadelede Yunanistan'a gitmeleriyle kapanm?st?r. Yan?nda su kaynag? bulunan H?drellez Kilisesi'nin bir ad? da Agios Georgios Kilisesi'dir. Kilisenin benzerlerine Antalya Kaleici'nde de rastlanmaktad?r. Oren yerine giris ucretsizdir.


SARAPSA HANI : Alanya'n?n 13 kilometre bat?s?nda sehirleraras? karayolu uzerinde 13. yuzy?ldan kalma bir yap?d?r. 1236-1246 y?llar? aras?nda Selcuklu Sultan? olan G?yaseddin Keyhusrev taraf?ndan tarihi ipek yolu uzerinde kervansaray olarak yapt?r?lm?st?r. Bir donume yak?n araziye insa edilen yap?n?n duvarlar? iri kesme taslarla oruludur. Orta cag?n onemli konaklama merkezlerinden bir olan kervansaray gunumuzde eglence merkezi olarak kullan?lmaktad?r.


ALARA KALESI : Alara Kalesi, Alanya'n?n 37 kilometre bat?s?nda, denizden 9 kilometre iceride Selcuklu Sultan? Alaaddin Keykubat taraf?ndan 1232 y?l?nda yapt?r?lm?st?r. Ipekyolu uzerindeki kalenin islevi, Alara Cay? kenar?ndaki handa mola veren kervanlar?n guvenligini saglamakt?r. Kale 200 metreden 500 metreye kadar c?kan sarp bir tepe uzerinde kurulmustur. Gorkemli bir goruntusu vard?r. D?s ve ic kale olarak iki k?s?md?r. 120 basamakl? karanl?k bir dehlizden kalenin icine girilir. Oren yeri olarak duzenlenerek ziyarete ac?lmad?g? icin yaban otlar? ve y?k?nt?lara dikkat etmek gerekir. Kalenin icinde kayalar oyularak tuneller yap?lm?st?r. Kal?nt?lar aras?nda kucuk bir saray, kale gorevlilerinin odalar?, cami ve hamam vard?r. Surlar? ve patikalar? izleyerek Alara Kalesi'nin zirvesine c?kmak isteyenlerin en az bir saatlik t?rman?s? goze almalar? ve buna gore donan?ml? olmalar? gerekir. Zirvedeki manzara ise yorgunluga degecektir.


ALARAHAN : Alara Kalesi'ne 800 metre uzakta bir duzlukte ve Alara Cay? k?y?s?ndad?r. Tumuyle kesme iri taslarla 2 bin metrekare uzerine kervansaray olarak insa edilmistir. 1231 y?l?nda yap?lan han birkac y?l once onar?lm?s ve bugun restoran ve al?sveris merkezi olarak kullan?lmaktad?r. Kervansaray?n nobetci kulubesi gunumuzde de ozelligini korumaktad?r. Kervansaray?n ikinci kap?s?, yolcular?n kalacag? mekanlara ac?l?r. Uzun bir koridorun iki yan?nda odac?klar bulunur. Kervansaray?n icinde cesme, mescit ve hamam vard?r. Yap?n?n onar?m? s?ras?nda ortaya c?kan tas ustalar?n imzalar? da dikkat cekicidir. Alaaddin Keykubat, Alanya'daki kitabelerde kendisini "Kara ve iki denizin sultan?, Arap ve Acem ulkesinin sahibi" olarak nitelerken, Alarahan'daki kitabesinde "Rum, Sam, Ermeni ve Frenk memleketlerinin fatihi" unvan?n? da alm?st?r. Alarahan'a giris ucretlidir. Handaki restoran?n yan? s?ra Alara Cay?'n?n kenar?ndaki kucuk k?r lokantalar?nda da yemek yenilebilir ve servis yap?l?ncaya kadar cayda yuzulebilir.
KARGI HAN : Alanya'n?n bat?s?nda, Karg? cay?n?n kuzeyindedir. Han?n kitabesi olmad?g? icin yap?m y?l? hakk?nda bilgi yoktur. 46 metre eninde, 50 metre boyunda tas yap?d?r. Roma, Selcuklu ve Osmanl? donemlerinde Akdeniz ile Ic Anadolu'yu baglayan yol uzerinde, Kesikbel mevkiinde kervansaray olarak kullan?ld?g? san?lmaktad?r. Odalar?n?n hepsinin tavan?nda hava bacalar? bulunmaktad?r ve odalar orta avlunun etraf?nda s?ralanm?st?r. Kap?n?n kars?s?nda tastan oyulmus sabit hayvan yemlikleri bulunur. Yap? harap durumdad?r.**MAGARALAR *

DENIZ MAGARALARI : Alanya yar?madas?n?n guney ve bat?s?nda yer alan, haklar?nda cesitli rivayetler bulunan, tabii ve jeolojik guzelliklere sahip Korsanlar, As?klar ve Fosforlu magara isimlerindeki uc magaradan olusmaktad?r.

Korsanlar Magaras? : Alanya liman?ndan yar?madan?n guneyine dogru gidilirken kars?las?lan ilk magarad?r. Deniz motoruyla 10 metre genisliginde ve 6 metre yuksekligindeki bir giristen icine girilebilen magara kuzeye dogru genislemektedir. Eskiden icinde kaleye kadar giden gizli bir yol oldugu soylenen magarada deniz icindeki kayalar?n renkli taslar? ilginc goruntuler olusturmaktad?r.

As?klar Magaras? : 75 metre uzunlugundaki cift girisli bu magarada zaman?nda esir k?zlar?n ve ganimetlerin sakland?klar? soylenmektedir.

Fosforlu Magara : Damlatas Magaras? taraf?ndaki ucuncu magarad?r. Kucuk bir kay?kla icine girilebilen bu magara, yap? ve goruntu itibariyle jeolojik degeri olan ilginc bir tabii guzelliktir. Geceleri ici cok ayd?nl?k olan magaran?n fosfor par?lt?lar? gunduzleri de fark edilmektedir.


*KARA MAGARALARI*


Alanya'da tabii guzelliklere sahip kara magaralar? da mevcuttur. Bunlar-dan onemlileri Damlatas, Hasbahce, Kad? Ini (Catak) ve Gavur Ini (Dim) magaralar?d?r .

Damlatas Magaras? : 1948 y?l?nda iskele insaat?nda kullan?lmak uzere tas ocag? olarak tesbit edilen bugunku yerinde dinamit ateslemesi sonucu ortaya c?kan magarada ilk arast?rma Alanya Turizmine unutulmaz hizmetler veren merhum Galip Dere taraf?ndan yap?lm?st?r. Giris k?sm?nda 50 metre uzunlugunda gecit bulunan 14 metre cap ve 15 metre yuksekliginde bir magarad?r. Silindir seklinde bir bosluga sahip olan magara 15000 senede olusan dikit ve sark?tlara sahiptir. Birinci zamanda, permiyen devrine ait az? kristalize kalkerdir. Sark?tlardan damlayan su damlalar? nedeniyle Damlatas ad?n? alm?st?r. % 95 rutubet, 22 derece degismeyen ?s?, 760 mm. sabit bas?nc, % 20,5 Oksijen bulundugu tespit edilen magaran?n ast?m hastal?g?-na da iyi geldigi tesbit edildiginden sifa ve turizm amacl? olarak kullan?lmaktad?r. Sagl?k konusundaki ozel yeri nedeni ile magaralar icinde ozel bir avantaja sahiptir.

Hasbahce Magaras? : Hasbahce mahallesi inisdibi mevkinde Alanya'ya 4 km. mesafede bulunmaktad?r. Damlatas magaras?ndan 4-5 kat daha buyuk olan magaran?n olusumu hakk?nda bilimsel anlamda bir cal?sma yap?lmam?st?r.

Gavur Ini (Dim) Magaras? olarak tan?nan magara ilce merkezinin 12 Km. dogusunda bulunan Cebel-i Reis Dag?n?n Alanya yamac?ndad?r. Magaran?n bat?ya bakan buyuk bir agz? vard?r. Icinde dikit ve sark?tlar?n yan?nda dip k?sm?nda bir golu mevcuttur. Yap?s? hakk?nda bir cal?sma yap?lmam?st?r.

Kad? Ini Magaras? : Ilce merkezine 15 Km. kuzeydogu Mens Watches istikametinde Catak mevkiinde bulunan Catak veya Kad?ini Magaras?, Damlatas magaras?ndan 3 kat breitling navitimer replica buyuklukte dikit ve sark?tlardan olusan bir magarad?r. Yap?s? hakk?nda herhangi bir cal?sma yap?lmam?st?r.


**ANTIK KENTLER**
Alanya'n?n dogu bat? ekseninde bircok antik kent kal?nt?s? vard?r. Bir k?sm? k?y?da, bir k?sm? sarp yamaclarda kurulmus kentler Pamfilya ile Kilikya bolgesi kentleridir. Kal?nt?lar, bolgelerin karakteristik ozelliklerini yans?t?r. Alanya Arkeoloji Muzesi'nde sergilenen tastan yontulmus kul kutular? Kilikya bolgesinin olu gomme kulturunu yans?t?r. Oren yeri olarak koruma alt?nda tutulan ve baz?lar?nda kaz? cal?smalar? devam eden antik kentlere giris ucretsizdir.

COLYBRASSUS : Alanya'n?n 30 kilometre kadar kuzeybat?s?nda ve Toroslar'da Roma doneminden kalma bir kenttir. Cevreye dag?lm?s durumdaki cok say?da yaz?t, kent tarihine iliskin onemli bilgiler icermekle birlikte ayr?nt?lar henuz gun ?s?g?na c?kmam?st?r. Kaya mezar?n cephesi an?tsal bir goruntudedir. Tek mekandan olusan mezar odas?na 18 basamakl? bir merdivenle c?k?l?r ve girisin ustu bas?k kemer seklinde yontularak ici Medusa bas? ile suslenmistir. Antik kentin bir ad? da Ayasofya'd?r.

HAMAXIA : Alanya'ya 12 kilometre uzaktad?r. Kentin, Roma oncesi yerlesime ac?ld?g? san?lmaktad?r. Hellenistik donemin ozelliklerini tas?yan kentin onemli kal?nt?lar? aras?nda onunde havuzu ile antik bir cesme vard?r. Yar?m daire planl?, oturma s?ralar? halen ayakta duran ve yaz?tlarla donat?lm?s genis bir eksedra, dini yap? kompeksi ve nekropol kentin oteki kal?nt?lar? aras?nda say?labilir. Kentte bulunan yaz?tlardan birinde haberci tanr? Hermes'in sembolu Kaduceus'un islenmis olmas?, Hermes ad?na bir tap?nag?n varl?g?n?n gostermektedir. Kent, Isa'dan sonra 2. ve . yuzy?llarda Korakesion'a (Alanya) bagl? olarak varl?g?n? surduren kucuk yerlesimdir.

SYEDRA : Alanya'n?n 20 kilometre dogusundad?r. Alanya Muzesi'nin yapt?g? kaz? cal?smalar? sonunda kent tarihinin Isa'dan once 7. yuzy?la kadar uzand?g? san?lmaktad?r. Varl?g?n? 13. yuzy?la kadar surduren kente, halen ayakta olan an?tsal kap?dan girilmektedir. Kentin cevresi surlarla cevrilidir. Dogal su kaynaklar?ndan beslenen ve ici s?val? su sarn?clar? antik cagdan gunumuze kalan yap?lar aras?ndad?r. Sportif oyun ve yar?smalarla ilgili bilgiler iceren cok say?da yaz?t kal?nt?s?ndan kentin antik cag?n bolgedeki onemli spor merkezlerinden biri oldugunu gostermektedir. Kentin oteki mekanlar? aras?nda tap?nak, tiyatro, akropol, nekropol, agora ve konut kal?nt?lar? say?labilir. Roma Imparatoru Septimus Severus'un Isa'dan sonra 194 y?l?nda kente gonderdigi tesekkur mektubundan haz?rlanan yaz?t Alanya Muzesi'nde sergilenmektedir. Imparator, kente sald?ran haydutlar ve dinsizlere kars? direnen Syedra halk?n? kutlamaktad?r.

LAERTES : Alanya'n?n 25 kilometre dogusunda Toroslar'da bir vadi agz?nda yukselen yamac?n eteginde kuruludur. Kent, antik cagda Dagl?k Kilikya olarak bilinen bolgenin icindedir. Ic kesimde olmas?na kars?n kentin liman? da vard?r. Laertes'te bulunan Isa'dan once 7. yuzy?la ait ve uc yan? Fenike dilindeki yaz?t, Alanya Muzesi'nde sergilenmektedir. Kentten gunumuze kalan ve Roma donemine ait kal?nt?lar aras?nda gozetleme kuleleri, halk?n agorada sohbet icin kulland?g? yar?m daire biciminde oturma birimi, Imparatorlar caddesi, odeon veya tiyatro; Zeus, Apollon ve Sezar ad?na yap?lm?s tap?naklar, agora, hamam ve nekropol say?labilir. Kent Isa'dan sonra 1. yuzy?ldan 3. yuzy?la kadar en parlak donemini yasam?st?r. Kaz?lar s?ras?nda bulunan ve Alanya Muzesi'nde sergilenen bir askere ait diploma, gecmisteki yasama ?s?k tutacak niteliktedir. Isa'dan sonra 138 y?l?na ait Pamfilya Valisi'nin ad?n?n gectigi belgede Suriyeli bir asker 25 y?ll?k serefli hizmetlerinden sonra terhis edilmekte ve kendisine Roma vatandasl?g? ile Pamfilyal? bir kad?nla evlenme hakk? verilmektedir.


*MUZELER*

Alanya'da dort muze vard?r. Bunlar Arkeoloji Muzesi, Etnografya Muzesi, Ickale Muzesi ve Ataturk Evi Muzesi'dir. Tum muzeler, Alanya Muze Mudurlugu'ne bagl?d?r ve ucretle gezilir. Ogle tatili d?s?nda muzeler haftan?n her gunu ziyarete ac?kt?r. Alanya'n?n en degerli eseri Arkeoloji Muzesi'nde sergilenen Herakles heykelidir. Limandaki K?z?lkule, Etnografya Muzesi olarak duzenlenmistir. Alaaddin Keykubat'?n 13. yuzy?lda kenti yeniden kurarken kalenin zirvesinde saray?n? yapt?rd?g? Ickale muze olarak ziyaret edilmektedir.

ARKEOLOJI MUZESI : Alanya Arkeoloji Muzesi, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Muzesi'nden getirilen Tunc Cag?, Urartu, Frig ve Lidya donemine ait eserlerle 1967 y?l?nda ac?lm?st?r. Sonraki y?llarda, bolgedeki kaz? cal?smalar?ndan c?kan eserlerle muze genislemis ve zenginlesmistir. Muzenin arkeoloji ve etnografya bolumleri vard?r. Arkeoloji bolumunde Alanya cevresinde bulunarak sergilenen en eski tarihli eser, Isa'dan once 625 y?l?na ait Fenike dilinde bir tas yaz?tt?r. Muzenin en onemli eseri ise mitolojide dramatik bir oykusu olan Herakles'in heykelidir. Isa'dan sonra 2. yuzy?la tarihlenen bronz dokum Herakles heykeli ayr? bir salonda sergilenmektedir. Alanya Arkeoloji Muzesi'nde Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans donemine ait bronz, mermer, pismis toprak, cam ve mozaik buluntularla zengin bir kul kutular? ve sikke koleksiyonu vard?r. Yan? s?ra Selcuklu ve Osmanl? donemlerine ait Turk-Islam eserleri bulunmaktad?r. Etnografya bolumunde Alanya cevresinden derlenen ve bolgenin folklorik ozelliklerini yans?tan, yoruk kilimleri, alacuvallar, heybeler, giysiler, isleme ornekleri, silahlar, gunluk kullan?m kaplar?, tak?lar, el yazmalar? ve yaz? tak?mlar? gibi objeler ile eski bir Alanya evine ait gunluk oda sergilenmektedir. Ayr?ca, muze bahcesinde de Roma, Bizans ve Islami donemlere ait tas eserler vard?r. Haftan?n her gunu ac?k olan muzeye giris ucretlidir.

ETNOGRAFYA MUZESI : Limanda 13. yuzy?ldan kalma bir Selcuklu eseri olan K?z?lkule ayn? zamanda Etnografya Muzesi'dir. Bes katl? kulenin giris ve birinci kat? muze olarak duzenlenmistir. Muzede Alanya yoresine ozgu hal?, kilim, giysi, mutfak gerecleri, silahlar, tart? aletleri, ayd?nlatma aletleri, dokuma tezgahlar? ile Toroslar'daki yoruk Turkmen kulturunu yans?tan cad?r gibi etnografya eserleri sergilenmektedir. Tarihi yap?da zaman zaman resim sergisi, klasik muzik konseri gibi kultur ve sanat etkinlikleri de yap?lmaktad?r. Kulenin en ust kat?ndan kentin dogu yakas?n?n panoramik manzaras? ile tarihi yar?madan?n yerlesim dokusu seyredilmektedir. Ayr?ca kuleden surlara gecis yap?labilmekte ve tarihi dokunun icinde yurunebilmektedir. K?z?lkule'ye giris ucretlidir.


ICKALE MUZESI : Akdeniz'e uzanan yar?madan?n zirvesinde ve tarihi kalenin icindedir. Uzun y?llard?r surdurulen kaz? cal?smalar? ile Selcuklu Sultan? Alaaddin Keykubat'?n gorkemli saray?n?n varl?g? belirlenmistir. Kaz? cal?smalar? devam etmektedir. Ickale'deki saray kal?nt?s?n?n hemen kars?s?nda Bizans donemine ait kucuk bir kilise bulunur. Aya Yorgi ya da Hagios Georgios kilesinin 6. yuzy?lda yap?ld?g? san?lmaktad?r. Yonca planl? kilise, Ickale'de Selcuklu donemine ait olmayan tek yap?d?r ve Selcuklu'nun farkl? dinlere gosterdigi hosgorunun bir kan?t? olarak gunumuze kadar gelmistir. Kilisenin ic duvarlar?nda seyrek de olsa fresk izlerine rastlanmaktad?r. Ickale'de Seyirlik denen k?s?mdan, yukar?da Toroslar ve asag?da Alanya'n?n bat? k?y?s? seyredilir. Ickale'nde bir ucurumun ustundeki sarn?c, Adam Atacag? olarak an?l?r. Efsaneye gore, olum cezas?na carpt?r?lanlar?n buradan denize uc tas atmas?na izin verilir, tas yamaca tak?lmadan denize ulas?rsa cezas? affedilir, aksi halde suclu bir cuvala konularak ucurumdan asag?ya at?l?rm?s. 15 metre derinlikteki sarn?c?n da zindan oldugu soylenir. Ickale'deki mekanlardan birinde duzenlenen salonda resim sergileri ac?lmaktad?r. Ickale'ye giris ucretlidir.


ATATURK EVI MUZESI : Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Ataturk'un 18 Subat 1935'te Alanya'ya yapt?g? ziyaret s?ras?nda bir sure kald?g? evdir. Ev, sahibi Tevfik Azakoglu taraf?ndan Kultur Bakanl?g?'na bag?slanarak 1987 y?l?nda muze haline getirilmistir. 19. yuzy?l Turk mimarisinin ozelliklerini yans?tan bahce icinde uc katl? binan?n giris kat?nda Ataturk'un kisisel esyalar?, fotograflar, Ataturk'un Alanyal?lara gonderdigi telgraf ve diger tarihi belgeler sergilenmektedir. Ust kat?n odalar? ise geleneksel bir Alanya evinin etnografik esyalar?yla donat?lm?st?r. Kent merkezindeki Ataturk Evi Muzesi'ne giris ucretlidir.